ចំណេះដឹងនិងសុខភាព

គ្រាន់តែលាបប្រេងមួយនេះជាមួយនឹងអំបិលអុីយ៉ូត 5 នាទីជ្រុះរោមតាមចិត្តចង់…

ស្រ្តីជាច្រើននាក់ជួបនឹងបញ្ហាដុះរោមលើមុខច្រើន ហើយដែលធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍មិនល្អ ខ្មាស់គេឬគ្មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង។ បញ្ហាទាំងអស់នេះកើតទ្បើងពីហេតុផលច្រើនដូចជា ការមករដូវមិនទៀងទាត់ បញ្ហាសុខភាពមិនល្អ ដោយសារការមានផ្ទៃពោះ ឬការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សេងៗ។…