សុខភាពនិងសម្រស់

ជីវិតនិងសង្គម

បច្ចេកវិទ្យា

បើពេញឡើងក្រហមអញ្ចឹង ចូរកុំបារម្ភអី តោះមកសាកល្បងនូវល្បិចមួយនេះទាំងអស់គ្នា

តើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកធ្លាប់មានទិន្នន័យពេញដែរឬទេ? ទោះបីជាផ្ទៃទំនេររបស់ Hard Disk របស់កុំព្យូទ័រអ្នកមិនទាន់ពេញ…